WORKSHOP 26-27.04.2019 (HACKATHON)

Kraków, Politechnika Krakowska, kampus przy ul. Warszawskiej 24

 

Celem wydarzenia jest znalezienie rozwiązania pewnych problemów z wykorzystaniem usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego w jednym z pięciu wyznaczonych wyzwań:

  1. Edukacja oparta o dane satelitarne 
  2. Przyjazne miasta
  3. Rozwiązanie wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju
  4. Nowe rozwiązania w zakresie przetwarzania i analizy danych satelitarnych
  5. Teledetekcja w naukach o Ziemi

 

Dowiedz się jak pozyskać dane satelitarne

 

1. Edukacja oparta o dane satelitarne

 Rozwój technologii pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Wykorzystanie danych satelitarnych umożliwia naukę o procesach zachodzących na Ziemi w dużo bardziej kompleksowy i interesujący sposób niż ten przedstawiony w podręcznikach do nauk przyrodniczych. Dane satelitarne pozwalają zdobywać praktyczną wiedzę z dziedziny biologii, geografii, urbanistyki, a nawet zjawisk społecznych (np. migracje). Ważnym aspektem wykorzystania tego typu danych w edukacji jest możliwość przeprowadzenia samodzielnej obserwacji i formułowania na tej podstawie wniosków. 

Celem challenge'u jest stworzenie nowego rozwiązania/ produktu mogącego wspierać edukację dzieci i/lub dorosłych w zakresie nauk przyrodniczych/urbanistyki. Rozwiązanie tym samym pozwalałoby na zapoznanie się z technologią satelitarną i szeroko pojętą branżą kosmiczną, która jako gałąź gospodarki rozwija się w bardzo szybkim tempie. 

 

2. Przyjazne miasta

Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju miast będących kołami zamachowymi krajowej gospodarki. Zmienia się także sposób życia oraz oczekiwania ich mieszkańców (np. związane z kwestią skutecznej walki ze smogiem). Bardzo ważną kwestią jest uwzględnienie różnych, nie tylko gospodarczych, aspektów życia w mieście. Zapewnienie odpowiedniego komfortu życia mieszkańcom oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko powinno być traktowane na równi z postępem gospodarczym. 

Celem challenge’u jest opracowanie rozwiązania bazującego na danych satelitarnych, które odpowiada na aktualne problemy związane z rozwojem miast i zarządzaniem przestrzenią miejską. Rozwiązanie powinno uwzględniać potrzeby mieszkańców i/lub wpływ na środowisko.
 

3. Rozwiązanie wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju

 

Należy zaproponować rozwiązanie, które wpisuje się następujące cele: zwalczanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i poprawienie stopnia odżywienia ludności oraz promocja zrównoważonego rolnictwa
Rozwiązanie powinno mieć charakter regionalny lub globalny, ale w uzasadnionych przypadkach, może również dotyczyć skali lokalnej.

Lub

Zaproponować rozwiązanie wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Należy skupić się na rozwiązaniu wspierającemu zarządzanie zasobami wodnymi w wybranej dziedzinie gospodarki, tj.: przemysł wodochłonny, rolnictwo, energetyka etc. 

 

4. Nowe rozwiązania w zakresie przetwarzania i analizy danych satelitarnych

Projekty zrealizowane w ramach tego challenge’u obejmować będą nowe rozwiązania 
w zakresie przetwarzania danych satelitarnych, tj.:

a)    Metody integracji danych satelitarnych z danymi przestrzennymi w formacie rastrowym i wektorowym oraz informacji opisowych, czy statystycznych.
b)    Rozwiązania w zakresie integracji danych satelitarnych pochodzących z różnych misji lub sensorów, aby docelowo stworzyć gęstą serię danych, gotową do zaawansowanych wieloczasowych analiz.
c)    Implementacji metod uczenia maszynowego w analizie obrazów satelitarnych.
d)    Opracowania aplikacji umożliwiających zaawansowaną klasyfikację nadzorowaną i nienadzorowaną obrazów teledetekcyjnych.
e)    Rozwiązania w zakresie platformy webowej, bazujacej na rozwiązaniach spatial ETL, bazach danych przestrzenncyh i GIS.

 

5. Teledetekcja w naukach o Ziemi

Challenge obejmuje rozwiązania bazujące na danych satelitarnych, które mają zastosowanie 
w aktualnych problemach z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi. 

a)    Bezpieczeństwo lawinowe. Rozwiązania w zakresie badania grubości pokrywy śnieżnej oraz jakości śniegu, powiązane z modelami ryzyka lawinowego.
b)    Rozwiązania w zakresie prospekcji złóż.
c)    Wyznaczanie ryzyka powstawania osuwisk na podstawie kombinacji danych optycznych i radarowych, map geologicznych oraz danych historycznych.
d)    Monitoring jakości wód śródlądowych i mórz. 
e)    Rozwiązania obejmujące analizę składu i jakości gleby na potrzeby rolnictwa.

 


 

Rezultatem tego wydarzenia będzie udoskonalenie wiedzy oraz dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus, a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych.

Wydarzenie będzie trwało dwa dni. W pierwszym uczestnicy zostaną zapoznaniu z dostępną technologią, sposobem na pozyskanie danych satelitarnych. 

Następnie uczestnicy przedstawiają swoje rozwiazanie, które opracowują podczas aktywnych workshopów, aby zaprezentować je przed jury ostatniego dnia.

 

KOGO SZUKAMY

Poszukujemy osób mających pomysł na polepszenie oraz realizację usług z wykorzystaniem danych satelitarnych.

 

NAGRODY
Pierwsza Nagroda:

Certyfikat i automatyczna kwalifikacja zespołu do programu akceleracyjnego (Koordynacja – Krakowski Park Technologiczny) i kupon podarunkowy o wartości 1500 PLN

Druga Nagroda:

Certyfikat i zaproszenie do programu akceleracyjnego i bonus w postaci punktów startowych w ewaluacji zgłoszenia w tym programie oraz  kupon podarunkowy o wartości 1000 PLN

Trzecia Nagroda:

Certyfikat i zaproszenie do programu akceleracyjnego i bonus w postaci punktów startowych w ewaluacji zgłoszenia w tym programie oraz  kupon podarunkowy o wartości 500 PLN

 

Każdy z uczestników Konkursu dostanie certyfikat uczestnictwa i gadżety projektu BalticSatApps.

 

LOKALIZACJA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI

Uczelnia z około 18 000 studentami każdego roku i 7 dużymi wydziałami jest drugą co do wielkości uczelnią techniczną w Krakowie.
Została założona w 1945 roku i jako publiczna uczelnia uzyskała pełną autonomię w 1954 roku.
Główny kampus Politechniki Krakowskiej znajduje się w pobliżu centrum miasta, w zabytkowych budynkach przy ulicy Warszawskiej, które były koszarami arcyksięcia austriackiego.

 

DZIAŁOWNIA
„Działownia” to obecnie kompleks dydaktyczno-badawczy dla 800 osób o powierzchni użytkowej 2150 metrów kwadratowych. Zawiera cztery nowocześnie wyposażone  sale audytoryjne (w każdej można prowadzić wykłady dla ponad 100 osób), dwie sale ćwiczeń, a także aulę na ok. 320 osób. Tak pojemnej sali, w której można organizować duże konferencje naukowe, nie było dotąd w kompleksie PK przy ul. Warszawskiej. Za pomocą przesuwnej ściany aulę można podzielić na dwie części, uzyskując dwie kolejne sale wykładowe. 
Obiekt został wyposażony w nowoczesne systemy projekcji obrazów, nagłośnienia, zintegrowanego sterowania i informacji  wizualnej. Umożliwi to prowadzenie zajęć ze studentami przy pomocy technik multimedialnych i e-learningowych. 
 

INSTYTUT INFORMATYKI

Instytut Informatyki jest jednym z pięciu instytutów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

Instytut zlokalizowany jest w części niskiej budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.  
Budynek powstał na początku lat 70-tych dwudziestego wieku. Wraz z rozwojem Ośrodka unowocześniano jego bazę techniczną. Obecnie pomieszczenia są przebudowane i dostosowane do wymaganych warunków technicznych.

 

 

Na hackathon zapraszamy wszystkich chcących rozwijać się w obszarze technologii kosmicznych. W Krakowie szczególną wagę przykładamy do realizacji wyzwań związanych z przetwarzaniem danych satelitarnych.  

 

AGENDA:

26.04.2019

sala Działownia 1/15:

8:00 – 9:00 Rejestracja

9:00 - 9:20 Informacje o hackathonie: Piotr Szuster

9:20 - 9:40 Źródła danych Copernicus: Piotr Szuster

9:40 - 10:10 Możliwości wykorzystywania danych Copernicus: Martyna Gatkowska

10:10 - 10:40 Accessing Copernicus Data and Processing Tools: Ali Nadir

10:40 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:30 Metody teledetekcji przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez Bow Echo 11 sierpnia 2017: Artur Surowiecki

11:30 - 12:00 How to make presentations that stick: Sonia Bazan

12:00 - 12:30 Metody wstępnego przetwarzania i integracji danych przestrzennych w SkyPredict 3: Piotr Szuster

12:30 – 13:30 Lunch

Przejście do Instytutu Informatyki:

12:30 – 16:30 Warsztaty Lupa & Bazan

16:30 - 17:00 Podwieczorek
17:00 – 21:30 Praca w zespołach

 

 

27.04.2019

Instytut Informatyki:
9:00 – 11:00 Praca w zespołach

przejście do sali Działownia 1/15:
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 14:00 Prezentacja rozwiązań
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 15:30 Obrady komisji
15:30 – 16:00 Ogłoszenie , wręczenie nagród, koniec hackathon’u

 

Godziny poszczególnych zdarzeń mogą ulec zmianie w trakcie wydarzenia

 

 

Rejestracja została zamknięta. Dziękujemy wszystkim zarejestrowanym zespołom.

zobacz również na facebooku